Verhalen van meedoen in beeld

  • Paola de Bruijn / Master Kunsteducatie

Paola de Bruijn (master Kunsteducatie)onderzocht het fenomeen betekenisgeving aan beelden in relatie tot inclusie (insluiten in de samenleving van buitengestelde groepen). Haar interesse voor mensen in kwetsbare situaties en fascinatie voor de taal van het beeld leidden naar het onderwerp voor het onderzoek. Het belicht dat verhalen, vragen en mogelijkheden van mensen in kwetsbare situaties via beeldtaal ‘verstaanbaar’ gemaakt kunnen worden.

 

Mensen in kwetsbare situaties lopen het risico te worden buitengeslo­ten, waardoor ze minder mogelijkheden hebben om te ervaren dat ze meedoen aan de samenleving. Beeldtaal biedt hen een alternatief om zichzelf uit te drukken en het ongrijpbare betekenis te geven. Deelnemers aan het onderzoek fotografeerden zichzelf en hun omgeving, zij keken naar kunst en verkenden de taal van het beeld. Op die manier ontdekten zij dat iedereen iets anders ziet, ieder vanuit een eigen kijk op het leven.

 

De data uit het onderzoek onderwierp Paola aan drie vragen: Wat vertellen de deelnemers over hoe zij hun samenleving waarnemen? Over welk idee van meedoen verhalen de deelnemers? Hoe maken de deelnemers zichtbaar dat zij ervaren mee te doen aan de samenleving? De antwoorden op deze vragen laten zien dat de deelnemers het belangrijk vinden gelijkwaardig aan de ander(en) te zijn, dat wie meedoet van nut en betekenis is en dat wezen­lijk contact leidt tot groei van persoonlijk welbevinden.

 

Paola de Bruijn wil een didactisch mo­del ontwikkelen voor een programma voor professionals in de kunsteducatie en in het sociaal pedagogisch domein. De uitkomsten van haar onderzoek vormen hiervoor de basis. Beeldend narratief werken voor en door mensen in kwetsbare situaties staat in dit model centraal.

 

Paola de Bruijn Masterthesis

www.paoladebruijn.nl